اخبار

ایمنی حریق

ایمنی حریق جدید

شناسایی خطرات و ارزیابی و مدیریت ریسک های مرتبط با خطرات در محیط های کاری و تحصیلی از جمله مهترین اقداماتی است که همه دانشگاهیان باید نسبت به انجام آن حساست های لازم را داشته ...

اولین جلسه شورای معاونین دانشجویی دانشگاه های منطقه یک کشور در سال ۱۴۰۱ برگزار شد.

اولین جلسه شورای معاونین دانشجویی دانشگاه های منطقه یک کشور در سال ۱۴۰۱ برگزار شد. گالری

اولین جلسه شورای معاونین دانشجویی دانشگاه های منطقه یک کشور همزمان با شورای نظارت و ارزیابی خوابگاه های دانشجویی غیر دولتی استان تهران، ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به میزبانی دانشگاه شهید رجایی برگزار شد.

اولین نشست معاونین دانشجویی دانشکده هاو دانشکدگان دانشگاه تهران در سال ۱۴۰۱ برگزار شد.

اولین نشست معاونین دانشجویی دانشکده هاو دانشکدگان دانشگاه تهران در سال ۱۴۰۱ برگزار شد. گالری

اولین نشست معاونین دانشجویی دانشکده ها و دانشکدگان دانشگاه تهران در سال ۱۴۰۱ با حضور معاون دانشجویی دانشگاه، مدیران حوزه دانشجویی دانشگاه و معاونین دانشجویی دانشکده ها و دانشکدگان، ۳۰ فروردین ماه در تالارامیرکبیر دانشگاه ...