معاونین دانشجویی پیشین دانشگاه

 

 

 

دکتر محمدتقی خانی
معاون دانشجویی دانشگاه تهران (از ۲ مرداد ۱۳۶۴ تا ۱۴ اسفند ۱۳۶۴)

 

 

دکتر محمدرضا نوری دلوئی
معاون دانشجویی دانشگاه تهران (از ۱۵ اسفند ۱۳۶۴ تا ۴ شهریور ۱۳۶۹)

 

 

مهندس شمس الدین وهابی
معاون دانشجویی دانشگاه تهران (از ۵ شهریور ۱۳۶۹ تا ۱۳ بهمن ۱۳۶۹)

 

 

دکتر غلامرضا طالقانی
معاون دانشجویی دانشگاه تهران (از ۱۴ بهمن ۱۳۶۹ تا ۹ خرداد ۱۳۷۳)

 

 

مهندس حسین طاهری
معاون دانشجویی دانشگاه تهران (از ۹ خرداد ۱۳۷۳ تا ۱ بهمن ۱۳۷۳)

 

 

دکتر محمدحسن پیش بین
معاون دانشجویی دانشگاه تهران (از ۱۰ بهمن ۱۳۷۴ تا ۵ مهر ۱۳۷۶)

 

 

دکتر داود سلیمانی
معاون دانشجویی دانشگاه تهران (از ۶ مهر ۱۳۷۶ تا ۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۹)

 

 

دکتر پیروز حناچی
معاون دانشجویی دانشگاه تهران (از ۱۷ اردیبهشت ۱۳۷۹ تا ۲۰ شهریور ۱۳۷۹)

 

مهندس علی اصغر خدایاری
معاون دانشجویی دانشگاه تهران (از ۲۱ شهریور ۱۳۷۹ تا ۲ شهریور ۱۳۸۲)

 


 

 

دکتر رضا رستمی
معاون دانشجویی دانشگاه تهران (از ۳ شهریور ۱۳۸۲ تا ۲ آبان ۱۳۸۲)

 

 

دکتر محمدحسین امید
معاون دانشجویی دانشگاه تهران (از ۳ آبان ۱۳۸۲ تا ۱۴ شهریور ۱۳۸۴)

 

 

دکتر سید مهدی قمصری
معاون دانشجویی دانشگاه تهران (از ۱۵ شهریور ۱۳۸۴ تا ۲۹ آبان ۱۳۸۸)

 

 

دکتر امیررستمی
معاون دانشجویی دانشگاه تهران (از ۳۰ آبان ۱۳۸۸ تا ۱۷ بهمن ۱۳۹۰)

 

 

دکتر علیرضا وجهی
معاون دانشجویی دانشگاه تهران (از ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ تا ۲۸ تیر ۱۳۹۳)

 

 

دکتر حسن به نژاد
معاون دانشجویی دانشگاه تهران (از ۲۹ تیر ۱۳۹۳ تا ۳ شهریور ۱۳۹۸)

 

 

دکتر سعید حبیبا
معاون دانشجویی دانشگاه تهران (از ۳ شهریور ۱۳۹۸ تا کنون)