دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویان

نظر به لزوم تشریک مساعی جهت ارتقاء جایگاه علمی و فرهنگی دانشگاه تهران به عنوان «نماد آموزش عالی کشور» و نیز ضرورت صیانت از فضای امن و سرشار از آرامش حاکم بر آنکه لازمه ایفای رسالت خطیر جامعه دانشگاهی در تولید علم و پرورش متخصصان و فرهیختگان است، دانشجویان عزیز به ضوابط و هنجارهای محیط دانشگاه متعهد و ملتزم می‌باشند.

از این رو در موارد بروز رفتارهای خلاف قانون و شئون دانشجوئی, با معرفی دانشجویان به شوراهای انضباطی بدوی و تجدید نظر دانشگاه، تخلفات آنان بر اساس آئین نامه انضباطی دانشجویان و شیوه نامه اجرایی آن، مورد رسیدگی قرار گرفته و تنبیهاتی متناسب با هر یک از تخلفات (از احضار و اخطار شفاهی تا اخراج از دانشگاه و معرفی به مراجع قضائی) در مورد ایشان اعمال خواهد گردید.