آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شیوه نامه اجرایی آئین نامه انضباطی دانشجویان مصوب ۹۸/۰۵/۲۷شورای انضباطی دانشگاه
وام کارآفرینی و کسب و کار فناورانه دانشجوییوام های دانشجویی
فرم مرامنامهشورای انضباطی دانشگاه
راهنمای درخواست وام در سامانه آموزشوام های دانشجویی
راهنمای بهره مندی از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویانوام های دانشجویی
راهنمای بهره مندی از تسهیلات رفاهی صندوق رفاه دانشجویان وِیژه دانشجویان نابینا و کم بیناوام های دانشجویی
نحوه بازپرداخت وامهای صندوق رفاه دانشجویانوام های دانشجویی
فرم تعهدوام های دانشجویی
فرم موارد خاصوام های دانشجویی
فرم مشخصات دانشجویان غیرایرانیوام های دانشجویی
آیین نامه کار دانشجوییکار دانشجویی
آیین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشورشورای صنفی دانشجویان
آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونهجشنواره دانشجوی نمونه
شیوه نامه اعطای تسهیلات سفر به عتبات عالیاتوام های دانشجویی
بخشنامه اصلاحیه دکتریوام های دانشجویی
شیوه نامه دکتریوام های دانشجویی
اصلاحیه آیین نامه دانشجوی نمونه(ویرایش۹۷)جشنواره دانشجوی نمونه
فرم۱-دکتری ۹۶۱وام های دانشجویی
شیوه نامه اجرایی جشنواره دانشجوی نمونهجشنواره دانشجوی نمونه
فرم۱-دکتری توسعهوام های دانشجویی