آیین نامه ها
فایل شیوه نامه جشنواره

اصلاحیه آئین نامه

راهنمای سامانه

فایل آئین نامه جشنواره