آیین نامه ها
آیین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور

به منطور ایجاد بستر مناسب برای تقویت زمین های مشارکت، همفکری، تصمیم سازی، برنامه ریزی و همکاری دانشجویان در امر صنفی و حفظ و پیگیری حقوق و حریم دانشجویی، شورای صنفی دانشجویان با حمایت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، بر اساس مفاد آیین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور تشکیل می کردد.