متقاضیان وام ویژه دکتری 1396/02/25

«دانشجويان متقاضي وام ويژه دكتري سه ماهه بهار از تاريخ 1396/2/18 مي توانند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه گلستان اقدام نمايند.»